HISTORIEUNIVERSET - Stifinder på Samsø
Fortidsminde | Kanalbyggerne

De fandt tusindårigt træ!

Som en langstrakt lavning skærer Kanhave Kanal Samsø over på øens smalleste sted. Og selv om vi ved, at da den blev bygget i 726 lå havniveauet 60 – 90 cm. over nutidens, er det ret svært at forestille sig vikingeskibe blive trukket igennem.

Arkæologernes udforskning fik med tiden afklaret sagen. Allerede i 1758 i en beskrivelse af Samsø omtales en kanal beliggende langs “Kahn-Have” (“Både-gærde”) der måtte være anlagt af mennesker. I en gammel optegnelse fortæller en samsing, at “da polakkerne var her (svenskekrigen 1658-60) lå de med deres skibe inde i Stavns Fjord, og svenskerne lå og passede på dem ude ved Kyholmen. Så grov de en kanal og satte den op med planker og slap igennem til havet vesten for øen. Jeg kan huske, at der er gravet mange planker op derude”.

Den første arkæologiske undersøgelse af et parti midt på kanalen skete i 1960. En træbygget plankesikring af kanalsiderne blev opdaget og målt op. I en graveprøve i østdelen af kanalen var der ikke træværk. Måske ikke nødvendigt netop her , da landmassen her består af gamle, faste istidsaflejringer.
I 1974 søgte man ude i Stavns Fjord for mulige rester af tømmer. I 1977 udgravede man et felt på sydsiden af kanalen og fandt igen planker. I 1979 blev der gennemført en nødudgravning, fordi et stærkstrømskabel til nordøen skulle nedgraves. En samlet vurdering af fundene og datering af anlægget blev herefter gennemført. Kanalen var anlagt år 726.

I 1995 gennemførtes to udgravninger i den vestlige del af kanalen. Helt mod vest fandt man intet spor af plankesikringen, så her må kanalen i sin tid være endt ud mod strandvoldene, som skibe så skulle trækkes på ruller op over. Længere inde blev den lave nordvold langs kanalen, plankesikringen på begge sider og en hel del fyld af træstykker m.m. på bunden påvist. Det blev klart, at kanalen kun havde en byggefase, den i 726. Men at plankesikringen var højere og kraftigere end hidtil antaget, at kanalbyggerne havde fjernet ca. 11.000 kubikmeter sand, grus, sten og lerjord . Og at kanalen efter 75 – 100 år var blevet opgivet og forfaldt. Interessant er også, at man påviste, at havet gjorde nord- og sydøen “sams” – forenet – lidt før år 0.

Prøver på de mere end tusindårige, kløvede egeplanker, støttepæle og jordpløkke blev opmålt. Disse mål blev brugt, da Historieuniversets Kanhave-aktivitet blev skabt!

Økomuseum Samsø - Museumsvej 10, 8305 Samsø, tlf. 8659 2150, email: info@ecomuseum-samso.dk